Polityka prywatności

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) („RODO”), informujemy niniejszym:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MAG-BUD Magdalena Kycia, Piekarzew 52C, 63-300 Pleszew, NIP 6171962772.
 2. Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i tylko te dane, które są konieczne dla jego osiągnięcia. Dane, które nie są już niezbędne do realizacji celów przetwarzania, są niezwłocznie usuwane. W poniżej tabeli przedstawiamy cele przetwarzania, podstawę prawną oraz okres przetwarzania.
CEL PRZETWARZANIAOPIS CELU PRZETWARZANIAPOSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIAOKRES PRZETWARZANIA
Realizacja ustawowych celów działania podmiotusporządzenie oferty, zawarcie i realizacja przez Administratora umowy z klientami podmiotuart. 6 ust. 1b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy) Ograniczony terminem przedawnienia danych roszczeń oraz wynikający z obowiązków prawnych
dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy, obsługa reklamacjidochodzenie roszczeń (obrona przed roszczeniami) w związku z realizacją ustawowych celów działania podmiotuart. 6 ust. 1b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) Ograniczony terminem przedawnienia danych roszczeń oraz wynikający z obowiązków prawnych
obsługa wniosków, skarg i zapytańobsługa i udzielenie odpowiedzi na wnioski, skargi i zapytania kierowane przez klientów do Administratoraart. 6 ust. 1f RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora) okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania, udzielenia odpowiedzi, załatwienia sprawy oraz ewentualnie przez okres ustawowy przedawnienia roszczeń
wystawianie dokumentów rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa podatkowegowystawianie dokumentów rozliczeniowych, w związku z wykonanym celem działania Administratoraart. 6 ust. 1c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) Ograniczony terminem przedawnienia danych roszczeń oraz wynikający z obowiązków prawnych
marketing elektroniczny usługprowadzenie marketingu elektronicznego własnych produktów lub usług poprzez automatyczne systemy wysyłające e-maile (np. wysyłanie newsletterów)art. 6 ust. 1a RODO (na podstawie Twojej dobrowolnie udzielonej zgody)do chwili wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu lub ustalenia przez Administratora, że dane się zdezaktualizowały
profilowanie marketingowe oraz działania remarketingowe (cookies)profilowanie marketingowe i działania remarketingowe (wyświetlanie dostosowanej zawartości Strony, Google AdWords)art. 6 ust. 1a RODO (na podstawie Twojej dobrowolnie udzielonej zgody)przez okres wskazany w pkt. powyższym, nie dłużej niż do czasu zmiany ustawień przeglądarki i usunięcia plików cookies
 1. Kategorie odbiorców Państwa danych osobowych obejmują:
  1. osoby upoważnione przez Administratora,
  2. podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej przez Administratora umowy o powierzenie przetwarzania danych,
  3. podmioty, których udział w realizacji usługi jest konieczny ze względu na treść umowy np. firmy świadczące usługi kurierskie, pocztowe oraz przedsiębiorstwa świadczące usługi niszczenia dokumentów i ich nośników, firmy świadczące usługi zarządzania zasobami dokumentacyjnymi oraz ich przechowywania, firmy świadczące obsługę prawną i podatkową oraz usługi windykacji należności, a także firmy świadczące usługi księgowe,
  4. podmioty, którym Administrator udostępnił dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu:
  1. prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  3. prawo przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora,
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
  5. prawo wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 4. W celu wykonania powyższych praw możecie się Państwo skontaktować z Administratorem listownie lub mailowo (dane jak w pkt. 1).
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest w niektórych sytuacjach konieczne do zawarcia i realizacji Umowy z Administratorem. Odmowa podania danych osobowych może prowadzić do braku możliwości zawarcia umowy, rozpatrzenia wniosku lub zgłoszonego roszczenia.
 6. Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany (profilowanie), jednak nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób wpływać na Państwa sytuację.

Kontakt

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych:

Ostatnia modyfikacja 17.05.2021